ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรกของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เป็นดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 กลุ่มบริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 3,162,874,843 46.15
บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 2,411,458,977 35.18
  Singha Property Management (Singapore) Pte. Ltd. 751,415,866 10.96
2 กลุ่มนายสันติ ภิรมย์ภักดี 1,781,690,499 26.00
นายสันติ ภิรมย์ภักดี 892,125,878 13.02
  Morgan Stanley & Co. International Plc 1 289,606,521 4.23
  นายปิติ ภิรมย์ภักดี 301,000,000 4.39
  นายภูรติ ภิรมย์ภักดี 298,958,100 4.36
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 142,491,817 2.08
4 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 110,356,710 1.61
5 Morgan Stanley & Co. International Plc (ไม่รวมการถือหุ้นของนายสันติ ภิรมย์ภักดี) 104,254,883 1.52
6 นายเจษฎา เลิศนันทปัญญา 52,661,600 0.77
7 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 37,277,200 0.54
8 VERWALTUNGS-UND PRIVAT-BANK AKTIENGESELLSCHAFT 35,426,633 0.52
9 นายเขมไชย รสานนท์ 30,988,172 0.45
10 STATE STREET EUROPE LIMITED 26,939,000 0.39
รวม 5,484,961,357 80.03

หมายเหตุ

1 การถือหุ้นของนายสันติ ภิรมย์ภักดี ผ่านบัญชีภายใต้ Morgan Stanley & Co. International PLC