และมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรกดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 กลุ่มบริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 2,411,458,977 35.19
บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 2,411,458,977 35.19
  Singha Property Management (Singapore) Pte. Ltd. 1 - -
2 กลุ่มนายสันติ ภิรมย์ภักดี 1,861,732,399 27.16
นายสันติ ภิรมย์ภักดี 1,572,125,878 22.94
  Morgan Stanley & Co. International PLC 2 289,606,521 4.23
3 Morgan Stanley & Co. International PLC 3 164,109,716 2.39
4 Credit Suisse Securities (Europe) Limited 428,113,760 6.25
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 150,608,056 2.20
6 UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited - Client Account 89,727,300 1.31
7 Singha Property Management (Singapore) Pte. Ltd 80,000,000 1.17
8 CREDIT SUISSE AG, DUBLIN BRANCH 66,182,227 0.97
9 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 58,922,100 0.86
10 นายเจษฎา เลิศนันทปัญญา 52,661,600 0.77
รวม 5,328,516,135 78.77

หมายเหตุ

1 Singha Property Management (Singapore) Pte. Ltd. (“SPM SG”) เดิมถือหุ้นจำนวน 626,301,966 หุ้น ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 SPM SG ได้ให้ Credit Suisse AG สาขาฮ่องกง (“CS”) ยืมหุ้นทั้งหมดภายใต้สัญญา Securities Lending Contract (“สัญญา SBL”) อันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ซึ่งภายใต้สัญญา SBL นั้น SPM SG จะมีสิทธิร้องขอให้ CS คืนหุ้นที่ได้ยืมไปทั้งหมดได้ตั้งแต่ประมาณวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป หรือเมื่อมีการเลิกสัญญา SBL ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
2 การถือหุ้นของนายสันติ ภิรมย์ภักดี ผ่านบัญชีภายใต้ Morgan Stanley & Co. International PLC
3 ไม่รวมการถือหุ้นของนายสันติ ภิรมย์ภักดี ตามรายการในลำดับที่ 2


ข้อมูลการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร แสดงไว้ในตารางการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนด นโยบายหรอื การดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

กลุ่มบริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร้อยละ 100) และ กลุ่มนายสันติ ภิรมย์ภักดี ซึ่งถือหุ้นรวมกันประมาณร้อยละ 62.35 (ณ วันที่ 21 มกราคม 2562) เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากมีผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ดร. ชญานิน เทพาคำ และนายณัฏธ์วัฒน์ ศิลปวิทยกุล จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน