ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรกของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เป็นดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 กลุ่มบริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 3,162,874,843 46.15
บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 2,411,458,977 35.18
  Singha Property Management (Singapore) Pte. Ltd. 706,415,866 10.31
  Singha Property Management (Singapore) Pte. Ltd. by Bualuang Securities PCL. 45,000,000 0.66
2 กลุ่มนายสันติ ภิรมย์ภักดี 1,713,462,499 25.00
นายสันติ ภิรมย์ภักดี 893,254,778 13.03
  นายภูรติ ภิรมย์ภักดี 300,100,000 4.38
  Morgan Stanley & Co. International Plc 1 289,606,521 4.23
  นายปิติ ภิรมย์ภักดี 230,501,200 3.36
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 211,201,062 3.08
4 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 114,157,010 1.67
5 Morgan Stanley & Co. International Plc (ไม่รวมการถือหุ้นของนายสันติ ภิรมย์ภักดี) 93,004,863 1.36
6 นายเจษฎา เลิศนันทปัญญา 52,661,600 0.77
7 VERWALTUNGS-UND PRIVAT-BANK AKTIENGESELLSCHAFT 38,847,533 0.57
8 นายเขมไชย รสานนท์ 30,988,172 0.45
9 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 24,072,300 0.35
10 STATE STREET EUROPE LIMITED 23,125,300 0.34
รวม 5,464,395,182 79.73

หมายเหตุ

1 การถือหุ้นของนายสันติ ภิรมย์ภักดี ผ่านบัญชีภายใต้ Morgan Stanley & Co. International PLC