และมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรกดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 กลุ่มบริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 2,411,458,977 35.18
บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 2,411,458,977 35.18
  Singha Property Management (Singapore) Pte. Ltd. 1 80,000,000 1.17
2 กลุ่มนายสันติ ภิรมย์ภักดี 1,861,732,399 27.16
นายสันติ ภิรมย์ภักดี 892,125,878 13.02
  Morgan Stanley & Co. International Plc 2 289,606,521 4.23
  นายปิติ ภิรมย์ภักดี 319,465,400 4.66
  นายภูรติ ภิรมย์ภักดี 301,776,300 4.40
3 Morgan Stanley & Co. International Plc 374,661,404 5.47
  จำนวนที่ไม่รวมการถือหุ้นของนายสันติ ภิรมย์ภักดี 85,054,883 1.24
4 Credit Suisse Securities (Europe) Limited 258,890,398 3.78
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 188,494,688 2.75
6 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND 168,000,000 2.45
7 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 101,729,100 1.48
8 CREDIT SUISSE AG, DUBLIN BR ANCH 81,756,327 1.19
9 CREDIT SUISSE INTERNATIONAL 67,325,300 0.98
10 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 54,626,633 0.80
รวม 5,300,310,405 77.33

หมายเหตุ

1 Singha Property Management (Singapore) Pte. Ltd. (“SPM SG”) เดิมถือหุ้นจำนวน 626,301,966 หุ้น ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 SPM SG ได้ให้ Credit Suisse AG สาขาฮ่องกง (“CS”) ยืมหุ้นทั้งหมดภายใต้สัญญา Securities Lending Contract (“สัญญา SBL”) อันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ซึ่งภายใต้สัญญา SBL นั้น SPM SG จะมีสิทธิร้องขอให้ CS คืนหุ้นที่ได้ยืมไปทั้งหมดได้ตั้งแต่ประมาณวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป หรือเมื่อมีการเลิกสัญญา SBL ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
2 การถือหุ้นของนายสันติ ภิรมย์ภักดี ผ่านบัญชีภายใต้ Morgan Stanley & Co. International PLC


ข้อมูลการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร แสดงไว้ในตารางการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนด นโยบายหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

กลุ่มบริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร้อยละ 100) และกลุ่มนายสันติ ภิรมย์ภักดี (รวมการถือหุ้นผ่าน Morgan Stanley & Co. International Plc) ซึ่งถือหุ้นรวมกันประมาณร้อยละ 62.34 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562) เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากมีผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ดร. ชญานิน เทพาคำ และนายณัฎธ์วัฒน์ ศิลปวิทยกุล จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน