• สิทธิของผู้ถือหุ้น
  • หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
  • รายงานการประชุม
  • วีดีโอ
เอกสาร ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุม icon file
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุม icon file
หลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ icon file
แบบฟอร์มเสนอชื่อกรรมการ icon file
หลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้า icon file
แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า icon file

 

เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 icon file
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 icon file
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 icon file
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน icon file
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 icon file
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ icon file
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 icon file
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 icon file
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 icon file
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 icon file
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 icon file

 

เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 icon file
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 icon file
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 icon file
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 icon file
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 icon file
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 icon file
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 icon file
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 icon file
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 icon file
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 icon file
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 icon file

 

วันที่ งาน วิดีโอ ดาวน์โหลด เอกสารนำเสนอ
22 เม.ย. 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 icon file icon file
25 เม.ย. 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 icon file icon file
28 เม.ย. 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 icon file icon file
16 ธ.ค. 2559 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 icon file icon file
26 เม.ย. 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 icon file icon file
30 ก.ย. 2558 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 icon file icon file
22 เม.ย. 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 icon file icon file