วันที่ ทุนจดทะเบียน (หุ้น) ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (บาท) ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (หุ้น) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
30 มี.ค. 2565 7,003,719,395 6,853,719,395 6,853,719,395 1.00
19 ก.ค. 2560 10,228,502,526 6,853,719,295 6,853,719,295 1.00
9 พ.ค. 2560 10,228,502,526 6,453,719,295 6,453,719,295 1.00
8 พ.ค. 2560 8,186,672,803 6,453,719,295 6,453,719,295 1.00
16 มิ.ย. 2559 8,973,005,905 6,453,719,295 6,453,719,295 1.00
28 เม.ย. 2559 7,348,290,776 5,715,337,268 5,715,337,268 1.00
19 มิ.ย. 2558 7,348,290,786 5,715,337,268 5,715,337,268 1.00
30 เม.ย. 2558 4,898,860,524 4,898,860,524 4,898,860,524 1.00
12 ก.ย. 2557 4,712,350,732 4,712,350,732 4,712,350,732 1.00