เอกสาร ดาวน์โหลด
จดหมายแจ้งสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน SHR ซึ่งเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น และมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ icon file
ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (แบบ ก.) icon file
แบบฟอร์ม แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์เข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) และ แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล icon file
รายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SHR สำหรับผู้ถือหุ้นของ S เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น icon file
คำชี้แจงเพิ่มเติมสำหรับตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และบุคคลใด ๆ ที่ถือหุ้นสามัญของ S แทนบุคคลอื่น icon file
ใบนำฝากพิเศษของธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) icon file
ข้อมูลสรุป (Executive Summary) ของหนังสือชี้ชวนของ SHR icon file