ดาวน์โหลด ดูออนไลน์
ปี 2563
รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)
เผยแพร่วันที่ 23 มีนาคม 2564
icon file icon file
- เอกสารแนบ 1 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน icon file
- เอกสารแนบ 2 นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) icon file
- เอกสารแนบ 3 คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) icon file
- เอกสารแนบ 4 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย icon file
ปี 2562
รายงานประจำปี 2562 icon file icon file
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2562 icon file
ปี 2561
รายงานประจำปี 2561 icon file icon file
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2561 icon file
ปี 2560
รายงานประจำปี 2560 icon file icon file
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2560 icon file
ปี 2559
รายงานประจำปี 2559 icon file icon file
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2559 icon file
ปี 2558
รายงานประจำปี 2558 icon file icon file
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2558 icon file
ปี 2557
รายงานประจำปี 2557 icon file icon file
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2557 icon file
ปี 2556
รายงานประจำปี 2556 icon file icon file
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2556 icon file