ปี|
icon flie icon flie
17 ต.ค. 2562
แจ้งรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SHR ที่จะเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น
icon flie icon flie
16 ต.ค. 2562
แจ้งรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SHR ที่จะเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น
icon flie icon flie
07 ต.ค. 2562
วันหยุดประจำปี 2563 ของบริษัท
icon flie icon flie
01 ต.ค. 2562
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
icon flie icon flie
16 ก.ย. 2562
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SHR เพื่อเสนอขาย IPO และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น และมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ
icon flie icon flie
15 ส.ค. 2562
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่องการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ (เพิ่มเติมข้อมูล)