ปี|
icon flie icon flie
31 มี.ค. 2563
การพิจารณาการจ่ายปันผลระหว่างกาล
icon flie icon flie
30 มี.ค. 2563
การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
icon flie icon flie
30 มี.ค. 2563
ประกาศหยุดทำการโรงแรมเป็นการชั่วคราวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ของวิกฤตโควิด-19
icon flie icon flie
26 มี.ค. 2563
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และรายงานประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
icon flie icon flie
23 มี.ค. 2563
แจ้งการยกเลิกวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563
icon flie icon flie
20 มี.ค. 2563
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2562 การลดทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ การแก้ไขข้อบังคับบริษัท (แก้ไขค่าตอบแทนกรรมการ)