• จุดเด่นทางการเงิน(กราฟ)
  • จุดเด่นทางการเงิน(ตาราง)


  2559 2560 2561
งบกำไรขาดทุนรวม (ล้านบาท)      
รายได้รวม 1   3,233 5,858 7,539
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย   1,563 2,388 3,974
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า   578 2,114 673
โรงแรม   968 1,074 2,576
วัสดุก่อสร้าง   0 173 126
ธุรกิจอื่น   125 109 190
กำไรขั้นต้น   1,311 2,434 3,249
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี   529 1,228 2,016
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 2   170 572 1,287
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 2 (บาท)   0.028 0.086 0.188
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม   30,592 40,910 58,930
หนี้สินรวม   15,096 21,815 38,837
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ   11,415 16,067 30,644
ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของผู้ถือหุ้นน้อย   15,496 19,096 20,093
กำไรสะสม   1,796 2,389 3,653
ทุนที่ออกและชำระแล้ว   6,454 6,854 6,854
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)     6,454 6,854 6,854
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตราส่วนของหนี้สินสุทธิที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า   0.60 0.40 1.33
อัตรากำไรขั้นต้น %   40.55 41.55 43.04
อัตรากำไรสุทธิ %   5.26 9.76 17.05
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ %   0.61 1.60 2.58
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น %   1.24 3.31 6.57
กำไรต่อหุ้น บาท   0.028 0.086 0.188

หมายเหตุ:

1.ไม่รวมรายได้อื่น

2.สำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่