• จุดเด่นทางการเงิน(กราฟ)
  • จุดเด่นทางการเงิน(ตาราง)


  2560 2561 2562
งบกำไรขาดทุนรวม (ล้านบาท)    
รายได้รวม 1   5,858 7,539 12,275
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย   2,388 3,974 7,566
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า   2,114 673 696
โรงแรม   1,074 2,576 3798
วัสดุก่อสร้าง   173 126 85
ธุรกิจอื่น   109 190 130
กำไรขั้นต้น   2,434 3,249 5,033
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี   1,228 2,016 2,550
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 2   572 1,287 1,144
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 2 (บาท)   0.086 0.188 0.167
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)  
สินทรัพย์รวม   40,910 58,930 67,681
หนี้สินรวม   21,815 38,837 40,085
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ   16,067 30,644 27,040
ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของผู้ถือหุ้นน้อย   19,096 20,093 27,596
กำไรสะสม   2,389 3,653 4,462
ทุนที่ออกและชำระแล้ว   6,854 6,854 6,854
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)     6,854 6,854 6,854
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ  
อัตราส่วนของหนี้สินสุทธิที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า   0.40 1.33 0.77
อัตรากำไรขั้นต้น %   41.55 43.04 41
อัตรากำไรสุทธิ %   9.76 17.05 9.32
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ %   1.60 2.58 1.81
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น %   3.31 6.57 4.8
กำไรต่อหุ้น บาท   0.086 0.188 0.167

หมายเหตุ:

1.ไม่รวมรายได้อื่น

2.สำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่