บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยบริษัทฯ จะให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการพิจารณา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติ วันขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล (ต่อหุ้น) เงินปันผลสำหรับผลประกอบการ
08 มี.ค. 64 - - งดจ่ายเงินปันผล - ปี 2563
27 เม.ย. 63 05 พ.ค. 63 21 พ.ค. 63 เงินสด 0.045 ปี 2562
28 ก.พ. 62 14 มี.ค. 62 17 พ.ค. 62 เงินสด 0.04 ปี 2561
22 ก.พ. 61 -- -- งดจ่ายเงินปันผล -- ปี 2560
24 ก.พ. 60 -- -- งดจ่ายเงินปันผล -- ปี 2559
26 ก.พ. 59 -- -- งดจ่ายเงินปันผล -- ปี 2558
27 ก.พ. 58 -- -- งดจ่ายเงินปันผล -- ปี 2557
26 ก.พ. 57 -- -- งดจ่ายเงินปันผล -- ปี 2556
20 ก.พ. 56 7 มี.ค. 56 9 พ.ค. 56 เงินสด 0.01111 ปี 2555
7 มี.ค. 56 9 พ.ค. 56 หุ้น 10 : 1 ปี 2555
15 ก.พ. 55 19 มี.ค. 55 9 พ.ค. 55 เงินสด 0.02778 ปี 2554
19 มี.ค. 55 9 พ.ค. 55 หุ้น 4 : 1 ปี 2554