Report malpractice concerning unlawful conduct, non-compliance with the S good corporate governance policy, unethical business practices, corruption, or unethical conduct towards business partners.

We will effectively safeguard your information and proceed with the utmost vigilance in handling your report.

โปรดกรอกรายละเอียดของท่าน เพื่อประโยชน์ในการแจ้งผลการดำเนินการ ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น

นอกจากนี้ คุณยังสามารถแนบไฟล์ข้อมูลของคุณได้ที่นี่ (PDF, DOC)

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้

คู่มือดูวาฬบรูด้า

ดาวน์โหลด