บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมุ่งเน้น การขยายธุรกิจและการลงทุนผ่านการซื้อที่ดิน ในพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง และการพัฒนาการโครงการที่มีคุณภาพภายใต้แนวคิด "Best in Class" ควบคู่ไปกับการลงทุน หรือร่วมลงทุนในธุรกิจหรือทรัพย์สินที่มีศักยภาพ การเติบโตสูง โดยมีเป้าหมายคือ การเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์โครงการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ด้วยความประณีต เพื่อสร้างไลฟ์สไตล์ใหม่ ที่ครบถ้วนทั้งการพักอาศัย พักผ่อน ทำงาน และชอปปิ้ง รวมถึงสร้างการเติบโต และส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

การลงทุนและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุนดังนี้

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย

บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม

6
โครงการ
THB 27,400 ล้านบาท
โรงแรม

โรงแรมที่บริหารจัดการเอง, โรงแรมภายใต้สัญญาจ้างบริหาร, โรงแรมภายใต้สัญญาแฟรนไซส์, และแพลตฟอร์มรับบริหารโรงแรม

39
โรงแรม
4,649
ห้อง
5
ประเทศ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า

อาคารสำนักงาน และพื้นที่ค้าปลีก

5
อาคาร
193,632 ตารางเมตร
รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ
ปี 2563
สินทรัพย์แยกตามประเภทธุรกิจ
ปี 2563