หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม
(Bt.mn)
6,563
2563
สินทรัพย์รวม
(Bt.mn)
65,113
2563
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
(Bt.mn)
มูลค่า
10,965.95
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
รายได้แยกตามประเภทธุรกิจปี 2563
  • อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย
  • โรงแรม
  • อสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า
  • รายได้อื่น

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 1/2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2564
รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)
เผยแพร่วันที่ 23 มีนาคม 2564
การประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 4/2563

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

+66 (0) 2050 5555 ต่อ 518 ir@singhaestate.co.th

อีเมล์รับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารได้ที่นี่