และมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรกดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 กลุ่มบริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 2,411,458,977 35.19
บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 2,411,458,977 35.19
  Singha Property Management (Singapore) Pte. Ltd. 1 - -
2 กลุ่มนายสันติ ภิรมย์ภักดี 1,869,710,799 27.28
นายสันติ ภิรมย์ภักดี 1,580,104,278 23.06
  Morgan Stanley & Co. International PLC 2 289,606,521 4.23
3 Morgan Stanley & Co. International PLC 3 112,109,716 1.64
4 Credit Suisse Securities (Europe) Limited 311,035,857 4.54
5 UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited – Client Account 219,803,600 3.21
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 166,248,066 2.43
7 N.C.B.Trust Limited-Norges Bank 11 148,000,000 2.16
8 CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED 100,000,000 1.46
9 CREDIT SUISSE AG, DUBLIN BRANCH 70,899,090 1.03
10 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 63,646,800 0.93
รวม 5,472,912,905 79.87

หมายเหตุ
1 Singha Property Management (Singapore) Pte. Ltd. (“SPM SG”) เดิมถือห้นุจำนวน 626,301,966 หุ้น ทั้งนี้เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 SPM SG ได้ให้ Credit Suisse AG สาขาฮ่องกง (“CS”) ยืมหุ้นทั้งหมดภายใต้สัญญา Securities Lending Contract (“สัญญา SBL”) อันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ซึ่งภายใต้สัญญา SBL นั้น SPM SG จะมีสิทธิร้องขอให้ CS คืนหุ้นที่ได้ยืมไปทั้งหมดได้ตั้งแต่ประมาณวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป หรือเมื่อมีการเลิกสัญญา SBL ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
2 การถือหุ้นของนายสันติ ภิรมย์ภักดี ผ่านบัญชีภายใต้ Morgan Stanley & Co. International PLC
3 ไม่รวมการถือหุ้นของนายสันติ ภิรมย์ภักดี ตามรายการในลำดับที่ 2

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร แสดงไว้ในตาราง "การถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร"

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

กลุ่มบริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร้อยละ 100) และ กลุ่มนายสันติ ภิรมย์ภักดี ซึ่ง ถือหุ้น รวมกันประมาณร้อยละ 62.47 (ณ วันที่ 3 มกราคม 2561) เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายหรือ การดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากมีผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ดร. ชญานิน เทพาคำ และ นายณัฎธ์วัฒน์ ศิลปวิทยกุล จากจำนวนกรรมการทงั้ หมด 9 ท่าน

ติดตามเรา