• จุดเด่นทางการเงิน(กราฟ)
  • จุดเด่นทางการเงิน(ตาราง)


  2558 2559 2560
งบกำไรขาดทุนรวม (ล้านบาท)      
รายได้รวม 1   2,149 3,233 5,858
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย   1,175 1,563 2,388
บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และโฮมออฟฟิศ   1,126 1,259 1,934
คอนโดมิเนียม   49 0 0
รับสร้างบ้าน   0 304 454
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า   240 578 2,114
โรงแรม   734 968 1,074
วัสดุก่อสร้าง   0 0 173
ธุรกิจอื่น   0 125 109
กำไรขั้นต้น   743 1,311 2,434
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี   (55) 219 859
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 2   (248) 170 572
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 2 (บาท)   0 0.028 0.086
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม   25,308 30,592 40,910
หนี้สินรวม   13,377 15,096 21,815
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ   11,447 11,415 16,067
ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของผู้ถือหุ้นน้อย   11,930 15,496 19,096
กำไรสะสม   1,625 1,796 2,389
ทุนที่ออกและชำระแล้ว   5,715 6,454 6,854
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)     5,715 6,454 6,854
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตราส่วนของหนี้สินสุทธิที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า   0.88 0.60 0.40
อัตรากำไรขั้นต้น %   34.57 40.55 41.55
อัตรากำไรสุทธิ %   (11.54) 5.26 9.76
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ %   (1.36) 0.61 1.60
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น %   (2.60) 1.24 3.31
กำไรต่อหุ้น บาท   (0.05) 0.028 0.086

หมายเหตุ:

1 ไม่รวมรายได้อื่น

2 สำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ติดตามเรา